Federated Republics of A1/haw

From MicroWiki, the free micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search
' Aupu'ni Maka'aina'na Ho'ohu'i o A1

Hime'ni No Ke Aupu'ni
Hime'ni No Ke Aupu'ni o A1
A1 location map.png
Aukakuli'a; Indonesia; Kalepo'ni, Ameli'ka; Micras
Kapika'laAstolbia
Kulanakauha'le Nu'iAstolbia
'Ole'lo Me Ke Kauo'ha'Ole'lo Enela'ni Aukakuli'a, 'Ole'lo Indonesian, 'Ole'lo Enela'ni Ameli'ka, 'Ole'lo Hele'ne Kahi'ko
Ho'oma'ha Me Ke Kauo'ha'A'o'le ho'oka'hi
Inoa O Na Ka'nakaA1
Aupu'niAupu'ni a ka le'hule'hu 'aha'ole'lo
- Ali'i Mu'aMars McTavish
- Kuhi'na Aupu'ni Mu'aLord Clerregge
'Aha'ole'lo'Aha'ole'lo o A1
Ua Ho'okahu'aIanuali 2008
Nowemapa 2010 (Ua ha'na hou)
Nu'i~9km²
Lahu'i40
Kala Aupu'niKala Aukakuli'a ($), Rupiah Indonesia (Rp), Kala Ameli'ka ($)
Ka'ei Wa(UTC+10, +7, +0 or -8)
O A1 i he hoa o ka Hu'i o Lahu'i Li'ili'i Ha'na a ka Hu'i Ku'ika'hi o Micras

Portal, Forum

Ua ho'oku'mu na 'o Aupu'ni Maka'aina'na Ho'ohu'i o A1 ia ke ha o 'o Nowemapa, maho'pe ka hu'i o na wa'hi o ke 'o Ka Na Ka'naka Aupu'ni Maka'aina'na Na'ni Loa o A1 mu'a. Ua li'lo 'o A1 i he lahu'i ku'o'no'o'no a ma'na ho'ohu'li ilo'ko ka Wa'hi o ka Pu'ke Ho'i'ke Poko'le No Kela' Me Ke'ia Mea o Lahu'i Li'ili'i. Ua ka'pa mamu'a 'o ka lahu'i i li'ke ke "Ka Na Ka'naka Aupu'ni Maka'aina'na Na'ni Loa o A1", aka' 'o "A1" ka inoa laula'ha.